CMC-544 studie

Inclusiecriteria

 • CD20/CD22 positief folliculair of diffuus grootcellig B-cel lymfoom volgens WHO classificatie, met progressie na 1 of 2 lijnen chemotherapie.
 • In tenminste een lijn rituximab. Geen progressie tijdens rituximab of binnen 6 maanden na de laatste gift.
 • ≥ 18 jaar.
 • ECOG performance status ≤ 2.
 • Levensverwachting ≥ 12 weken.
 • Neutrofielen (ANC) ≥ 1,5 x 109/l, en trombocyten ≥ 75 x 109/l.
 • Serum kreatinine ≤ 1,5 x normaalwaarde.
 • Totaal bilirubine, ASAT en ALAT < 2,5 x normaalwaarde.
 • Meetbare ziekte met lymfklier of massa > 1,5 x 1,5 cm op CT scan, buiten bestraald gebied, of evidente progressie in het bestraalde gebied aangetoond.

Exclusiecriteria

 • Nog in aanmerking komend voor curatieve therapie.
 • Eerdere radio-immunotherapie.
 • Primary effusion lymphoma.
 • Intolerantie voor rituximab.
 • Autologe of allogene stamceltransplantatie minder dan 6 maanden geleden.
 • Eerdere therapie met anti-CD 22.
 • Grote chirurgische ingrepen, binnen 3 weken voor screening.
 • Chemotherapie, groeifactoren of studiemedicatie minder dan 4 weken voor de eerste gift. Hoge dosis steroiden moeten 4 weken voor de eerste toediening tot een stabiele hoogte zijn afgebouwd.
 • Cardiale ejectiefractie (LVEF) < 50%.
 • Myocardinfarct of pulmonale hypertensie in de laatste 6 maanden.
 • New York Heart Association (NYHA) III-IV.
 • Symptomatische CZS lokalisatie. Lumbaalpunctie is niet vereist tenzij er klinische verdenking is op CZS lokalisatie.
 • HIV, chronische hepatitis B of hepatitis C infectie. (HBsAg of anti HCV positiviteit).
 • Ernstige actieve infectie (intraveneus antibiotica of antivirale medicatie).
 • Andere actieve maligniteit, behalve huidcarcinoom, (geen melanoom) of carcinoma in situ van de cervix. Maligniteiten in de voorgeschiedenis zijn geen exclusiecriterium indien 5 jaar ziektevrij.
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.