HOVON 55

Originele protocol

Inclusiecriteria

 • Histologisch bevestigd mantelcellymfoom volgens de WHO classificatie, bij voorkeur voor inclusie bevestigd door centrale PA-review.
 • Klinisch stadium II, III, of IV.
 • Tevoren onbehandeld.
 • 65 jaar of ouder, of patiënten tussen 60 en 65 jaar die niet in aanmerking komen voor hoge dosis therapie.
 • WHO performance status ≤ 2.
 • Informed consent gegeven.

Exclusiecriteria

 • Bekende overgevoeligheid tegen muizeneiwitten.
 • Leukocyten < 2.0 x 109/l of trombocyten < 100 x 109/l, tenzij duidelijk gerelateerd aan beenmerginfiltratie door MCL.
 • Niet meetbare ziekte (indien b.v. alleen beenmerginfiltratie, dan kan de patiënt worden geïncludeerd, maar alleen een tweede randomisatie ondergaan als een CR is bereikt).
 • Centraal zenuwstelsel betrokkenheid.
 • Auto-immuun hemolytische anemie of auto-immuun trombopenie in de voorgeschiedenis.
 • Ernstige cardiale ziekte (ongecontroleerde arythmieën, instabiele angina pectoris, ernstige decompensatio cordis).
 • Ernstige pulmonale, neurologische, endocriene of andere ziekte.
 • Leverenzymen > 3 x normaalwaarde of bilirubine > 2.5 x normaal (tenzij ten gevolge van lymfoom).
 • Kreatinine > 2 x normaalwaarde, gecorrigeerd voor leeftijd en gewicht (tenzij ten gevolge van lymfoom).
 • Actieve, ongecontroleerde infectie.
 • Actieve hepatitis B of C infectie of HIV-positiviteit.
 • Ernstige depressie die de laatste 5 jaar behandeling heeft vereist.
 • Psychologische, familiaire, sociale of geografische situatie die de compliance met het studieprotocol mogelijk kan schaden.
 • Gelijktijdige of voorgaande maligniteit anders dan basaalcel carcinoom of plaveiselcel carcinoom van de huid, in situ carcinoom van de cervix of andere vorm van kanker waarvan de patiënt tenminste 5 jaar ziektevrij is.

Studieschema HOVON-55

01-16.gif

Klik hier voor flowschema.