HOVON 77

Originele protocol

Inclusiecriteria

 • > 65 jaar (of ≥ 60 jaar indien niet geschikt voor auto-PSCT).
 • WHO performance status 0-2.
 • Levensverwachting tenminste 3 maanden.
 • Histologisch bevestigd CD20 positief diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) volgens de WHO classificatie.
 • Eerstelijns inductietherapie met R-CHOP of R-CHOP-like chemotherapie (alleen CHOP met rituximab; CHOP 14 en CHOP 21 beiden toegestaan).
 • Partiële respons op CT scan na eerste lijnsbehandeling, met meetbare lesie.
 • PET positieve restmassa.
 • Patiënt komt niet in aanmerking voor hoge dosis chemotherapie gevolgd door autologe stamcel transplantatie
 • Minder dan 25% beenmerginfiltratie aan het eind van de eerstelijns therapie, ten tijde van de PR (meting in representatief beenmergbiopt).
 • Absoluut aantal neutrofielen (ANC) ≥ 1,5 x 109/l.
 • Hemoglobine (Hb) ≥ 6 mmol/l.
 • Trombocyten ≥ 150 x 109/l.
 • Schriftelijk informed consent verkregen.

Exclusiecriteria

 • Hypoplastisch beenmerg bij biopsie.
 • Langdurige pancytopenie tijdens inductie chemotherapie en uitgestelde kuren tijdens R-CHOP (meer dan 2 weken uitstel door onvoldoende beenmergreserve).
 • Bekende overgevoeligheid voor muizen-antistoffen of eiwitten.
 • Relevante splenomegalie.
 • Patiënten met gestoorde leverfunctie (totaal bilirubine > 2,0 x bovengrens van normaalwaarde).
 • Patiënten met gestoorde nierfunctie (serum kreatinine > 2,0 x bovengrens van normaalwaarde).
 • Aanwezigheid van CZS lokalisatie.
 • Aanwezigheid van andere actieve maligniteit of maligniteit in de laatste 5 jaar, behalve huidtumor (geen melanoom) of stadium 0 (in situ) cervixcarcinoom.
 • Meer dan één eerder R-CHOP of R-CHOP-achtig chemotherapieG-CSF of GM-CSF regime voor DLBCL.
 • Patiënten die tevoren externe radiotherapie hebben ontvangen op meer dan 25% van beenmerg (involved field of regionaal).
 • Patiënten die binnen 2 weken voorafgaande aan studie-inclusie G-CSF of GM-CSF hebben ontvangen.
 • Aanwezigheid van ernstige en/of ongecontroleerde medische aandoeningen (bv ongecontroleerde diabetes, decompensatio cordis, myocard infarct minder dan 6 maanden geleden, instabiele en ongecontroleerde hypertensie, chronische nierziekte, of actieve ongecontroleerde infectie).
  Patiënten die systemische corticosteroïden in een dosis meer dan 20 mg prednisolon per dag of equivalent hieraan hebben ontvangen minder dan 2 weken voor de toediening van 90Y-ibritumomab tiuxetan.
 • Bekend met HIV infectie.
 • Patiënten die niet aan protocol kunnen of willen voldoen.

Studieschema HOVON-77

01-13.gif