Pijnbeleid

Version:
2
Revision date:
18-10-2023

Analgetica

Algemeen

Pijnscore afnemen

 1. Leg aan de patiënt uit dat een cijfer aan de pijn gegeven kan worden van 0 tot 10: 0 = geen pijn, 10 = de ergst voorstelbare pijn
 2. Geef aan of de maximale pijn, de pijn in rust of de pijn op dit moment gevraagd wordt.
 3. Neem de pijnscore af
 4. Vraag of de patiënt kan doorademen, ophoesten, en bewegen bij de pijn op dat moment
 5. Als de patiënt zegt dat de pijn acceptabel is, maar hij kan door de pijn niet doorademen, ophoesten of bewegen, heeft hij waarschijnlijk de informatie niet goed begrepen en begint u weer bij punt 1

Streven

 • Pijnbestrijding in ieder geval starten bij pijnscore ≥ 4, streven naar pijnscore < 5
 • Duidelijke uitleg geven aan patiënt over het gebruik van de pijnmedicatie

Type pijn

 • Nociceptief: door weefsel beschadiging
 • Neuropatisch: door zenuwbeschadiging
 • Gemengde pijn: door tumorinvasie van de zenuw

Stappenplan pijnbestrijding

Algemeen: Hanteer een stapsgewijze benadering, waarbij er bij onvoldoende effect bij optimale dosering wordt overgegaan naar de volgende stap. Zie voor doseringen de overzichtstabel onderaan deze pagina. 

Bij nociceptieve pijn

Stap 1 Paracetamol +/- NSAID.
NB Paracetamol en NSAIDs maskeren het ontstaan van nieuwe neutropene koorts en dienen daarom bij neutropene patiënten (in de kliniek) zoveel mogelijk vermeden te worden.
NB NSAIDs zijn daarnaast gecontra-indiceerd bij o.a. patiënten met trombopenie, gastro-intestinale klachten, harthalen, vochtretentie, nierfalen, en infecties. In de praktijk zullen deze middelen bij de (kliniek) hematologie een beperkte plaats hebben.

Stap 2 Sterkwerkend opioïd (toevoegen). Schrijf naast de onderhoudsbehandeling altijd snelwerkende opioïden tegen doorbraakpijn voor. Instrueer de patiënt om deze zo nodig in te nemen.
NB Deze stap wijkt af van de NHG/WHO ladder, omdat zwak-werkende opioïden frequent bijwerkingen geven in de doses waarin ze voldoende pijnstillend zijn. Daarnaast wordt in de literatuur in een aantal onderzoeken bij patiënten met kanker en pijn aannemelijk gemaakt dat overslaan van zwakwerkend opioïden een beter pijnstilling geeft bij patiënten met kanker.

Stap 3 Hoog bij onvoldoende effect van opioïden de dosering op met 50% (verminder niet het dosisinterval). Pas opioïdrotatie toe als er sprake is van onvoldoende effect (ondanks adequate ophoging) en/of onacceptabele bijwerkingen van een opioïd. 

Stap 4 Consulteer bij onvoldoende pijnstilling (NRS>5 voor 48u of heftige pijn NRS>8), een onvermogen tot goede orale pijnstilling en/of forse pijn het pijnteam voor intraveneuze of subcutane toediening van opioïden van PCA (Patient Controlled Analgesia)-pomp om de patiënt zelf de mogelijkheid te geven om bolussen toe te dienen. Vanaf dat moment voert het pijnteam de regie over het pijnbeleid. Via het pijnteam kan ook ketamine worden toegevoegd. 

Bij neuropatische of gemengde pijn

Stap 1 Pregabaline
Alternatief: Gabapentine
Alternatief: Nortriptyline. Geef bij ouderen liever nortriptyline dan amitriptyline vanwege een geringer sedatief en anticholinerg effect.

Stap 2 Consult neuroloog en/of pijnteam afhankelijk van de indicatie.

Opioïd voorschrijven

 • Een slow release preparaat altijd combineren met kortwerkend middel voor doorbraakpijn.
  – Slow release (SR): oxycodon SR (oxycontin®), morfine SR, fentanyl pleisters
  – Kortwerkend: oxycodon (oxynorm®), morfine (oramorph®), oromucosaal fentanyl (Actiq®; alleen voorschrijven i.o.m. pijn- en palliatieteam)
  NB laxantia (macrogol) en zo nodig anti-emetica (metoclopramide, olanzapine) toevoegen
 • Evalueer het effect na 24 uur bij SR oraal preparaat en na 48 uur bij transdermaal preparaat
  1. Indien ≥ 3 keer doorbraakmedicatie nodig, dan onderhoudsdosis verhogen met doorbraakdosis.
  2. Bij bijwerkingen: dosisreductie of opioïdrotatie
  3. Afbouwen door 25-50% per dag te minderen en doorbraakmedicatie erbij te geven.
 • Intraveneus opioïd: iedere 3 uur effect evalueren mbv pijnscore en sc/iv dosis zo nodig ophogen

Opioïd rotatie

Vervangen van een morfine preparaat door een ander morfine preparaat bij onvoldoende pijnstillend effect of bijwerkingen. Als sprake is van onvoldoende pijnstilling: equianalgetische dosis. Als sprake is van onacceptabele bijwerkingen: 75% van de equianalgetische dosis (bij hoge dosis 50%).

Omrekentabel opioïden
I   Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden, omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven.
II  Hogere doseringen buprenorfine dan 140 μg per uur worden niet geadviseerd.
III De maximaal onderzochte dosis is 500 mg/dag. Over hogere doses kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Bron: palliaweb.nl 2023

MORFINE FENTANYL OXYCODON HYDROMORFON BUPRENORFINE TAPENTADOL
oraal s.c./i.v. pleister oraal s.c./i.v. oraal s.c./i.v. pleister oraal
mg per 24 uur mg per 24 uur μg per uur mg per 24 uur mg per 24 uur mg per 24 uur mg per 24 uur μg per uur mg per 24 uur
30 10 12 20 10 6I 2    
60 20 25 40 20 12 4   150
120 40 50 80 40 24 8 52.5 300
180 60 75 120 60 36 12   III
240 80 100 160 80 48 16 105  
360 120 150 240 120 72 24 II  
480 160 200 320 160 96 32  

 

Bijwerkingen opioïden

Voor iedere bijwerking geldt dat opioïd rotatie naar een ander middel mogelijk is.

Bijwerkingen Beleid
Misselijk
 • metoclopramide
 • olanzapine
 • haloperidol
Obstipatie
 • laxeren (macrogol, lactulose, klyx, bisacodyl)
Sedatie
 • dosis verlagen
Delier/levendige dromen
 • dosis verlagen
 • goede observatie verpleegkundigen
 • haloperidol
 • consult psychiater of pijn- en palliatieteam
Jeuk
 • ondansetron
Xerostomie
 • stimuleren speekselproductie mbv bijv. suikervrije kauwgom
Myoclonieën
 • dosis verlagen
 • evt clonazepam

 

Overzicht pijnmedicatie

Tabel  Overzicht pijnmedicatie
Medicijn Dosis Max. dosis Opmerkingen
Paracetamol Tabl 500 mg
Drank 24 mg/ml
Zetpil 500 & 1000 mg
Iv 10 mg/ml (100 ml)
4000 mg Niet bij neutropenie.
NSAID Naproxen
Tabl 250 & 500 mg
Zetpil 250 & 500 mg
375-1000 mg Niet bij

 • trombocyten < 40 x 109/L
 • neutropenie < 0,5 x 109/L
 • kreatinineklaring < 40ml/min

 

 • gastro-intestinale klachten
 • hartfalen
 • vochtretentie
 • nierfalen
 • infecties

 

Diclofenac
Tabl 25 & 50 mg
Ret tabl 75 & 100 mg
Zetpil 25 & 50 mg
Zetpil 100 mg
I.m 75 mg = 3 ml
75-150 mg
Ibuprofen
Tabl 200, 400 & 600 mg
Granulaat 600 mg
Drank 20 mg/ml
Ret tabl 800 mg
1200-2400 mg
Celecoxib
Tabl 100 & 200 mg
200-400 mg
Arcoxia
Tabl 60, 90, 120 mg
120 mg
Tramadol Bruistablet 50 mg
Capsule 50 mg
Zetpil 100 mg
Druppelvloeistof 100 mg/ml; 1dr = 2.5 mg
Ret tabl 100 mg
75-400 mg Enkel bij beperkte pijn bij jonge patiënt
Oxynorm
(rescue)
Tabl 5, 10, 20 mg
Drank 10 mg/ml (120 ml)
Start:1/6 van de dagdosis oxycodon SR
Geen Laxantia bijgeven
Evt anti emetica
Kortwerkend preparaat voor doorbraak pijn!
Indien > 3x-dag nodig onderhoudspreparaat ophogen
Oramorph
(rescue)
Drank 2 mg/ml
Drank 20 mg/ml
Start:1/6 van de dagdosis morfine SR
Oromucosaal fentanyl
(rescue)
  Geen Iom pijn- en palliatieteam of neuroloog
Oxycodon SR Caps 5, 10, 20 mg
Drank 10 mg/ml
Ret tabl 5, 10, 20, 40, 80 mg
Start: 2×10 mg (als opioïdnaïef). 2×5 mg als > 75 jaar
Laxantia bijgeven en evt anti/emetica.
Evalueer effect na 24 uur (48 uur bij transdermaal)
Zo mogelijk combineren met paracetamol en NSAID! NB altijd rescue medicatie erbij!
Morfine sulfaat oraal SR Ret tabl 10, 15, 30, 60, 100, 200 mg
Start: 2×20 mg (als opioïdnaïef). 2×10 mg als > 75 jaar
Fentanyl Transdermaal 12, 25, 50, 75, 100 g/uur
Start: 12 g/uur/3dg (als opioïd naïef)
Pregabaline Start: 2dd75mg 2 x 300 mg Per 3-7 dagen verdubbelen tot effect.
Gabapentine

900 mg per dag, opbouwend in 3 dagen:
Start dag 1: 1dd 300 mg
dag 2: 2dd 300 mg
dag 3: 3dd 300 mg

3600 mg per dag Per 2-3 dagen verhogen met 300 mg per dag.
Nortriptylline

Start: 10-25 mg

100 mg Verhoog zo nodig met 25 mg elke 1-2 weken.